Gospodaru naš, nemoj zavesti naša srca nakon što si nas naputio, pokloni nam od sebe milosti, Ti si onaj, koji mnogo poklanja.   Amin!

 

Kur'anske dove

 

Pod kur'anskim dovama razumijevaju se kratke dove, koje Kur'an stavlja u usta raznim pejgamberima u raznim zgodama ili ih preporučuje direktno ili indirektno muslimanima. Bez sumnje, da Kur'an svaku tu dovu odobrava i usvaja, pa zbog toga kur'anske dove sa Alejhisselamovim dovama imaju prednost pred ostalim dovama. Kako mnogi muslimani kod nas ne znaju nažalost čitati arapsko pismo, a i oni bi željeli učiti ove dove u njihovom izvornom jeziku, osjetila se potreba da se sve ove dove transkribiraju (prepišu) i latinicom.

 

 

Sura "Fatiha"

Utječem se Bogu od prokletog šejtana! U ime Allaha Blagog i Milostivog!

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Blagom i Milostivom. Vlasniku sudnjeg dana. Tebe obožavamo i od Tebe pomoći tražimo! Naputi nas na pravi put! Put onih, kojima si dao svoje blagodati, a ne na put onih, na koje si se rasrdio i koji su zalutali!

Euzu bil-lāhi mineš-šejtānir-radžīm! Bismil-lāhir-rahmānir-rahīm!

El-hamdu lil-lāhi rabbil-ālemīn. Er-rahmānir-rahīm. Māliki jevmid-dīn.Ijjāke na'budu ve ijjāke neste'īn. Ihdi-nes-sirātal-mustekīm.Sirātal-lezīne en'amte alejhim gajril-magdubi alejhim ve led-dāllīn.

 

 

Suretul-Bekare,127.Dova ibrahima i ismaila,a.s.

Gospodaru naš, primi od nas! Zaista Ti čuješ i znaš!

Rabbenā tekabbel minnā inneke entessemīul-alīm.

 

 

Suretul-Bekare, 201.Dova pravih vjernika za vrijeme hadža.

Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas kazne Džehenema!

Rabbenā ātinā fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten ve kinā azaben-nār.

 

 

Suretul-Bekare, 250.Dova vrijednih boraca u redovima Taluta protiv nevjernika.

Gospodaru naš, obaspi nas strpljivošću, ustali noge naše i pomozi nas protiv nevjerničkog naroda!

Rabbenā efrig alejnā sabren ve sebbit akdamenā vansurnā alel-kavmil-kāfirīn.

 

 

Suretul-Bekare, 285-286.Dove dobrih vjernika.

Mi smo čuli i pokorili se. Tvoj oprost tražimo, Gospodaru naš! Povratak je samo Tebi.Gospodaru naš, nemoj nas pozivati na odgovornost, ako zaboravimo ili pogriješimo! Gospodaru naš, i nemoj na nas natovariti teret kao što si Ga natovario na one prije nas! Gospodaru naš, i nemoj nas opteretiti onim što snositi ne možemo, oprosti nam, pomiluj nas, smiluj se nama! Ti si naš Gospodar, pa nas pomozi protiv nevjerničkog naroda!

Semi'nā ve eta'nā gufrāneke rabbenā ve ilejkel-masīr. Rabbenā lą tuāhiznā in nesīnā ev ahta'nā, rabbenā ve la tahmil alejnā isren ke ma hameltehu alel-lezīne min kablinā, rabbenā ve la tuhammilnā ma lą tākate lenā bihi va'fu an-nā vagfir lenā verhamnā, ente mevlānā, fansurnā alelkavmil-kāfirīn.

 

Suretu Ali Imran, 6.Dova učenih.
 
Gospodaru naš, nemoj zavesti naša srca nakon što si nas naputio, pokloni nam od sebe milosti, Ti si onaj, koji mnogo poklanja!

Rabbenā la tuzig kulubenā ba'de iz hedejtenā ve heb lenā min ledunke rahmeten inneke entel-vehhāb.

Suretu Ali Imran, 16.Dova bogobojaznih.
 
Gospodaru naš, mi smo vjerovali, pa nam oprosti naše grijehe i sačuvaj nas vatrene kazne!

Rabbenā innenā āmennā fagfir lenā zunubenā ve kinā azāben-nār.

Suretu Ali Imran, 26-27. Naređuje se Alejhisselamu da to rekne.
 
Reci: Bože, vlasniče svega carstva, Ti vlast i carstvo daješ kome hoćeš, a oduzimaš ga od koga hoćeš; Ti uzdižeš koga hoćeš,a ponizuješ koga hoćeš. U Tvojoj je ruci svako dobro i Ti sve možeš.Ti daješ da noć ulazi u dan i da dan ulazi u noć. Ti daješ da iz mrtva izlazi živo i da iz živa izlazi mrtvo, Ti nafaku daješ kome hoćeš bez računa!

Kulil-lāhumme mālike-mulki tu'til mulke men tešāu ve tenziul-mulke mimmen-tešāu ve tuizzu men tešāu ve tuzillu men tešāu bijedikel-hajr, inneke alā kulli šej'in kadīr. Tłlidžul-lejle fin-nehāri ve tłlidžun-nehāre fil-lejli ve tuhridžul-hajje minel-mejjiti ve tuhridžul-mejjite minel-hajj, ve terzuku men tešāu bi gajri hisāb.

Suretu Ali Imran, 53.Dova drugova Isa alejhis-selamovih.
 
Gospodaru naš, mi vjerujemo u ono, što si Ti objavio i slijedimo Poslanika, pa nas upiši sa svjedocima!

Rabbenā amennā bi ma enzelte vetteba'ner-resule fektubnā meaš-šāhidīn.

Suretu Ali Imran, 147.Dova pristaša ranijih pejgambera.
 
Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe i naša prekoračenja u našim poslovima, ustali naše noge i pomozi nam protiv naroda nevjernika!

Rabbenagfir lenā zunubenā ve isrāfenā fī emrinā ve sebbit akdāmenā vansurnā alel-kavmil-kāfirīn.

Suretu Ali Imran, 191-194.Dove razumnih.
 
Gospodaru naš, Ti ovo nisi bez svrhe stvorio. Slava Tebi! Sačuvaj nas vatrene kazne! Gospodaru naš, koga Ti baciš u vatru, Ti si ga ponizio, a nasilnici nemaju pomagača. Gospodaru naš, mi smo čuli čovjeka, koji zove vjerovanju: "Vjerujte u vašeg Gospodara!", pa smo mi vjerovali, Gospodaru naš, pa nam oprosti naše grijehe, izbriši naša ružna djela i daj nam da umremo sa dobrim ljudima! Gospodaru naš, i daj nam ono što si nam obećao preko svojih poslanika, a nemoj nas poniziti na Sudnjem danu! Zaista Ti ne poričeš svoga obećanja!

Rabbenā ma halekte hāzā bātilen subhāneke fe kinā azaben-nar. Rabbenā inneke men tudhilin-nāre fe kad ahzejtehu ve ma liz-zālimīne min ensār. Rabbenā innenā semi'nā munādijen junādī lil-imāni en āminu bi rabbikum fe āmennā, rabbenā fagfir lenā zunubenā ve keffir annā sejjiātinā ve teveffenā meal-ebrār. Rabbenā ve ātinā ma veadtenā alā rusulike ve la tuhzinā jevmel-kijāme, inneke lą tuhliful-mīād.

Suretul-A'raf, 23.Dova Adema i Have, a.s.
 
Gospodaru naš, mi smo prema sebi počinili, nasilje, pa ako nam Ti ne oprostiš i ako nam se ne smiluješ, mi ćemo biti od onih koji su propadali!

Rabbenā zalemnā enfusenā ve in lem tagfir lenā ve terhamnā le nekunenne minel-hāsirīn. 

Suretu Junus,85-86.Dova prvih sljedbenika Musaovih,a.s.
 
Na Boga se oslanjamo! Gospodaru naš, ne dozvoli da stradamo zbog iskušenja od nasilničkog naroda, spasi nas milošću svojom od nevjerničkog naroda!

Alel-lāhi tevekkelnā rabbenā lą tedž'alna fitneten lil-kavmiz-zālimīn. Ve nedždžinā bi rahmetike minel-kavmil-kāfirīn.

Suretu Jusuf, 101.Dova Jusufova, a.s.
 
Stvoritelju nebesa i zemlje, Ti si moj zaštitnik na ovom i na budućem svijetu, daj mi da umrem kao musliman i udruži me sa dobrim ljudima!

Fātires-semāvati vel-erdi ente velijjī fid-dunjā vel-āhireti teveffenī muslimen ve elhiknī bis-sālihīn.

Suretu Ibrahim, 40.Dova Ibrahima, a.s.
 
Gospodaru, daj mi da redovito obavljam namaz, ja i moje potomstvo! Gospodaru naš, i uslišaj molbu moju! Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim vjernicima onog dana, kada počne obračunavanje!

Rabbidž'alni mukīmes-salāti ve min zurrijjetī, rabbenā ve tekabbel duā'.Rabbenagfir li ve li validejje ve lil-mu'mminejevmejekumul-hisab.

Suretul-Isra, 80. Naređuje se Alejhisselamu da rekne.Ulazak je u Medinu, a izlazak iz Meke za vrijeme Hidžreta. Međutim mogu se uzeti i općenito.
 Gospodaru, daj mi da uniđem sretnim ulaskom i da izađem sretnim izlaskom i daj mi s Tvoje strane snagu, da me pomaže!

Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridžni muhredže sidkin vedž'al li min ledunke sultanen nasira.

Suretu Kehf,10.Dova vjernika koji su pobjegli od nevjernika u pećinu (ashabul-kehf).
 
Gospodaru naš, daj nam od Sebe milost i olakšaj nam u našem poslu pravi put!

Rabbenā ātinā min ledunke rahmeten ve hejji' lenā min emrinā rešedā.

Suretul-Enbija,87.Dova Junusa,a.s.,u utrobi ribe.Radi nje se je spasio nevolje,a Kur-an kaže:"A tako isto spasavamo druge vjernike".
Nema Boga osim Tebe, slava Tebi, ja sam postao od onih koji su nasilje počinili!

La ilāhe illā ente subāneke innī kuntu minez-zālimīn.

Suretul-Enbija,89.Dova Zekerijaa,a.s.On moli da mu Bog pokloni sina,pa mu se rodio Jahja,a.s.
 
Gospodaru, nemoj me ostaviti sama, a Ti si najbolji nasljednik!

Rabbi la tezernī ferden ve ente hajrul-vārisīn.

Suretul-Mu minun,97-98.To se naređuje Alejhselamu da rekne.
 
Gospodaru, ja Ti se utječem od sumnji i ubadanja šejtana i utječem Ti se, Gospodaru, da se oni ne nalaze u društvu mome!

Rabbi inni euzu bike min hemezātiš-šejātīni ve euzu bike rabbi en jahdurun.

Suretul-furkan,65,66.Hvale se oni koji se ovako mole.
 
Gospodaru naš, odvrati od nas džehennemsku kaznu, jer je ona trajna i strašna. To je hrđavo boravište i mjesto!

Rabbenasrif annā azābe džehenneme inné azābehā kāne garāmā. Innehā sāet mustekarren ve mukāmā. 

Suretul-Furkan, 74. Hvale se oni koji ovako mole.
 
Gospodaru naš, podari nam u našim ženama i našem potomstvu predmet radosti i veselja i daj nam, da budemo vodiči onima koji se čuju i boje!

Rabbenā heb lenā min ezvādžinā ve zurrijjātinā kurrete a'junin vedž'alnā lil-muttekīne imāmā.

Suretu-Šuara,83-85 i 87-89.Dova Ibrahima,a.s.
 
Gospodaru, pokloni mi mudrost i prisloni me uz dobre! Daj mi stvaran lijep spomen među budućima! Učini me od onih koji će naslijediti džennet blagodati! Nemoj me poniziti ni osramiti onog dana, kada ljudi budu proživljeni, onog dana, kada ne koristi imetak ni sinovi! Jedino će biti spašen onaj koji pred Boga izađe čista srca!

Rabbi heb lī hukmen ve elhiknī bis-sālihīn. Vedž'al lī lisāne sidkin fļl-āhirīn. Vedž'alni min vereseti dženne-tin-naīm. Ve lą tuhzinījevme jub'asun. Jevme lājenfeu mālun ve lą benun. Illā men etal-lāhe bi kalbin selīm.

Suretun-Neml, 19.Dova Sulejmanova, a.s.
 
Gospodaru nadahni me, da zahvaljujem na Tvojoj blagodati, kojom si obasuo mene i moje roditelje, i da radim dobra djela, s kojim ćeš Ti biti zadovoljan i uvedi me s Tvojom milošću među Tvoje dobre robove!

Rabbi evzi'nī en eškure ni'metekel-leti en'amte alejje ve alā vālidejje ve en a'mźle sālihan terdāhu ve edhilnī bi rahmetike fī ibādikes-sālihīn.

Suretul-Hašr,10.Dova vjernika poslje prve generacije.
 
Gospodaru naš, oprosti nama i našoj braći, koji su prije nas vjerovali i nemoj dati u naša srca mržnju prema onima, koji vjeruju, Gospodaru naš, ti si milostiv i blag!

Rabbenagfir lenā ve li ihvāninel-lezīne sebekunā bil-īmāni ve lą tedž'al fī kulubinā gillen lil-lezīne āmenu, rabbenā inneke reufur-rahīm.

Suretul-Mumtehane.Dova Ibrahima, a.s., i njegovih drugova.
 
Gospodaru naš, na Te smo se oslonili, Tebi smo se obratili, a i povratak je Tebi! Gospodaru naš, ne dozvoli da stradamo zbog iskušenja od onih, koji ne vjeruju, oprosti nam, Gospodaru naš, Ti si jak i mudar!

Rabbenā alejke tevekkelnā ve ilejke enebnā ve ilejkel-masīr. Rabbenā lą tedž'alnā fitneten lil-lezine keferu vagfir lenā rabbenā inneke entel-azīzul-hakīm.

Suretul-Felek
U ime Allaha blagog i milostivog! Reci: utječem se Gospodaru zore. Od zla onoga što je on stvorio. Od zla mračne noći, kada ona padne. Od zla onih koje pušu u uzlove. Od zla zavidnika, kada zavidi!

Bismil-lāhir-rahmānir-rahīm. Kul euzu bi rabbil-felek. Min šerri ma halek. Ve min šerri gāsikin izā vekab. Ve min šerrin-nefļāsāti fil'ukad. Ve min šerri hāsidin izā hased.

Suretun-Nas
U ime Allaha blagog i milostivog! Reci: utječem se Gospodaru ljudi. Vladaru ljudi. Bogu ljudi. Od zla onoga koji donosi sumnju i ružne misli, pa se onda uklanja. Koji baca sumnju i zle misli u prsa ljudi. Bio taj od džina ili ljudi!

Bismil-lāhir-rahmānir-rahīm. Kul euzu bi rabbin-nās. Melikin-nās. Ilāhin-nās. Min šerril-vesvāsil-hannās. El-lezi juvesvisu fī sudurin-nās. Minel-džinneti ven-nās. 

Konac sure Es-Saffat
Slava Tvome Gospodaru, Gospodaru snage; čist je On od svega čim ga oni opisuju! Mir poslanicima! I hvala Allahu, Gospodaru svjetova!

Subhāne rabbike rabbil-izzeti ammā jesifun. Ve selāmun alel-murselīn. Vel-hamdu lil-lāhi rabbil-ālemīn.

Ajetul-kursijju je Pejgamber,alejhisselam,nazvao najvećim i najuzvišenijim ajetom u Kur-anu.
Allah je onaj osim koga drugog boga nema. Živi, koji sve održaje. Ne obuzima Ga drijem niti san. Njegovo je sve što je na nebesima i na zemlji. Koje taj ko bi se kod Njeg zauzimao bez Njegove dozvole! On zna, što je pred njima i što je za njima, a oni ne obuhvataju od Njegova znanja ništa osim što On htjedne. Njegovo prijestolje zauzima nebesa i zemlju i ne zamara ga njihovo čuvanje. I on je Visoki i Veliki.

Allāhu la ilāhe illā huvel-hajjul-kajjum. Lą te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis-semāvāti ve ma fil-erd. Men zel-lezī ješfeu indehu illā bi iznih. Ja'lemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve lą juhitune bi šej'in min ilmihī illā bi ma ša'. Vesia kursijjuhus-semāvāti vel-erda ve lą jeuduhu hifzuhumā ve huvel-alijjul-azīm.

Za Suretul-Ihlas Muhammed s.a.v.s.je rekao da važi kao trećina Kur-ana.

Kad je Alejhisselam jedanput čuo nekog čovjeka da uči Suretul-ihlas,rekao je."Zaslužuje Džennet."

 

Sura "Ihlas"
U ime Allaha Blagog i Milostivog! Reci: Allah je jedan. Allah je onaj na kog se svak obraća. Nije rodio niti se je rodio. I njemu niko prilika nije.

 

Bismil-lāhir-rahmānir-rahīm. Kul huval-lāhu ehad. Allāhus-samed. Lem jelid ve lem juled. Ve lem jekun lehu kufuven ehad.