SEDAM  ŠARTOVA  - uslova  LA  ILAHE  IL-LELAH 

 

1. El-'ilm (znanje)
Dokaz za ovo su Allahove rijeci u Kur'anu:

 

''Zato znaj 'La ilahe illAllah' (znaj da nema drugog boga osim Allaha)''

2. El-jekin (čvrsto ubjedenje)
Dokaz za ovo su Allahove rijeci u Kur'anu:

 

''Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegovog vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!''

3. El-ihlas (iskrenost)
Dokaz za ovo je u dva Allahova govora u Kur'anu:

 

''Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu!''

''...a naredeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz obavljaju, i da zekat udjeljuju; a to je - ispravna vjera.''


4. Es-sidk (istinoljubivost)
Dokaz za ovo je u rijecima Allaha Uzvišenog u Kur'anu:

 

''Elif, Lam, Mim. Misle li ljudi da ce biti ostavljeni na miru ako kažu: 'Mi vjerujemo!' i da u iskušenje nece biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.''

5. El-mehabbeh (ljubav)
Dokaz za ovo je u rijecima Allaha Uzvišenog u Kur'anu:

 

''Ima ljudi koji su mjesto Allaha uzeli endade (ortake Allahu, da bi ih obožavali), vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha.''
 
6. El-inkijad (potpuna pokornost)
Dokaz za ovo je u dva govora Allaha Uzvišenog u Kur'anu:

 

 

''Vratite se Allahu (sa pokajanjem) i pokorite se Njegovoj volji, prije nego što vam kazna dode...''

''A ko je bolji od onoga koji se pokori (preda) Allahu i cini dobra djela...''

7. El-kubul (prihvatanje)
Dokaz za ovo je u rijecima Uzvišenog Allaha u Kur'anu:

 

''I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: 'Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.' 'Zar i onda' - govorio bi on – 'kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?' A oni bi odgovarali: 'Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!' I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skoncali oni koji su poslanike u laž ugonili.''