Plodovi  imana

 

LA ILAHE ILLALLAH (nema niko pravo da bude obožavan, mimo Allaha dželle še'nuhu) - onaj, koji iskreno, sa srca, izgovori ove riječi, želeći time samo Allahovo dželle še'nuhu, lice, ući će u Džennet.

 

PLODOVI – LA ILAHE ILLALLAH!?


•    LA ILAHE ILLALLAH (nema niko pravo da bude obožavan, mimo Allaha dželle še'nuhu) - onaj, koji iskreno, sa srca, izgovori ove riječi, želeći time samo Allahovo dželle še'nuhu, lice, ući će u Džennet.
•    LA ILAHE ILLALLAH – je najveći ogranak vjerovanja (Imana), i nešto najteže na Mizanu (vagi  dijela, na Sudnjeme danu).
•    LA ILAHE ILLALLAH - najjači lijek, za oslobođenja razuma, od, raznoraznih, zabludi i laži!
•    LA ILAHE ILLALLAH – riječ istine (hakk), bogobojaznosti (takva) i iskrenosti (ihlas).
•    Dobra dijela neće biti primljena, osim od onoga koji izgovori riječi LA ILAHE ILLALLAH (Nema boga, osim Allaha), te bude postupao, po onome što te riječi i zahtijevaju!!!


 

PLODOVI KLANJANJA NAMAZA!?


•    Namaz - je jedan od šartova (uslova), da bi ljudska dijela bila primljena tj. kabul.
•    Klanjanje namaza - nas čuva od toga, da nas ostali muslimani počnu smatrati licemjerima – munaficima, zato što šaramo sa našim namazima, ili ih pak u potpunosti ostavljamo!!!
•    Namaz - je radost srca, i njegovo jačanje; čini nas širokogrudnim, a tkđ. je radost oka, i daje licu njegovu svjetlost, i nur.
•    Namaz - čini da, rahmet (Allahova milost), silazi na nas; priskrbljava rizk i opskrbu; čuva naše ni'imete, i otklanja kaznu.
•    Namaz - je glavna hrana za našu stabljiku imana.
•    Namaz - je lijek srca, od raznoraznih bolesti šehevata (strasti), i šubuhata (nejasnih stvari).
•    Namaz - je taj zbog kojeg će grijesi biti oprošteni, dobra dijela uvećana, a stepeni uzdignut.


 

 

PLODOVI ČITANJA KUR'ANA!?


•    Čitanjem Kur'ana, stičemo skrušenost, naša srca mekšaju, i postajemo mirnijim.
•    Čitanjem Kur'ana, stičemo sve veće, i jače, ubjeđenje u Allaha dželle še'nuhu.
•    Čitanjem Kur'ana, sve više se bojimo za sebe, i strepimo, od onoga što slijedi na Sudnjeme Danu!!!
•    Čitanjem Kur'ana, smo sve više spremniji za da'wet (misionarstvo i pozivanje), ka Allahu dželle še'nuhu, Jedinom, koji nema druga, niti Sebi slična, ili ravna!!!
•    Čitanjem Kur'ana, se upućujemo jedinom ispravnom stazom, i putem, koji vodi sreći i uživanju, na ovome, a i na budućem svijetu!!! 

PLODOVI UČENJA DOVE!?


•    Učenjem dove, izražavamo pokornost Allahu dželle še'nuhu, te otklanjamo, i izbjegavamo, Njegovu srdžbu subhanehu we te'ala.
•    Učenje dove, čini naša prsa prostranim, otklanja brige i olakšava naše stvari i potrebe.
•    Učenje dove, je jedan od znakova vjerovanja (iman), i oslanjanja na Allaha dželle še'nuhu, (tevekkul).
•    Učenje dove, je povod silasku rahmeta – Allahove dželle še'nuhu, milosti, i otklanjanju belaja i muka.
•    Osoba koja uči dovu, je omiljena i draga Allahu dželle še'nuhu.


 

 

PLODOVI DONOŠENJA SALEVATA NA POSLANIKA
(Allah ga blagoslovio i mir mu podario)!?


•    Odazivanje Allahovoj dželle še'nuhu, naredbi.
•    Dobijanje deset salevata (blagoslova), od Allaha dželle še'nuhu, za onog koji samo jedanput donese salevat na Poslanika, Allah ga blagoslovio i mir mu podario.
•    Biće uzdignut za deset stepeni; biće mu upisano deset dobrih dijela, te izbrisati deset loših dijela.
•    Učenjem salevata na Poslanika, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, zaslužujemo da nam bude oprošteno, te da Allah dželle še'nuhu, preuzme na Sebe brige Svoga roba!!!
•    Donošenjem salevata, zaslužujemo biti u blizini Allahova Poslanika, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, u Džennetu.
•    Donošenje salevata, čini naše stope postojanim na Siratu.
•    Donošenje salevata, je povod bereketu, rahmetu, te širokom rizku (opskrbi), onome koji ga izgovara.

PLODOVI ISTIGFARA – TRAŽENJA OPROSTA!?


•    Traženje oprosta (istigfar), pokornost je Allahu dželle še'nuhu, te oponašanje  Poslanika, Muhammeda, Allah ga blagoslovio i mir mu podario.
•    Traženje oprosta (istigfar), otklanja kaznu, nesreće i belaje.
•    Traženje oprosta (istigfar), je povod padanju kiše.
•    Traženje oprosta (istigfar), je povod silasku milosti, i lijepa života.
•    Traženjem oprosta (istigfar), bivamo potpomognuti imetkom i sinovima.
•    Traženje oprosta (istigfar), je povod otklanjanju naših briga, tuge i nesreća. 

PLODOVI ODRŽAVANJA RODBINSKIH VEZA!?


•    Održavanje rodbinskih veza – jedan je od glavnih razloga ulaska u Džennet.
•    Održavanje rodbinskih veza – otklanja zlo.
•    Održavanje rodbinskih veza – je znak vjerovanja (imana), u Allaha dželle še'nuhu, i Sudnji Dan.
•    Održavanje rodbinskih veza – čini naš život dužim, i uvećava našu opskrbu.
•    Održavanje rodbinskih veza – čini roba (čovjeka), da bude neprestano u vezi sa Allahom dželle še'nuhu.
•    Održavanje rodbinskih veza – otklanja grijehe, i olakšava polaganje računa.
•    Održavanje rodbinskih veza – je povod širenju ljubavi, i čvrste povezanosti među rođacima.
•    Održavanje rodbinskih veza – je znak plemenitosti nečije duše. 

PLODOVI, OSTAVLJANJA GRIJEHA I NEPOSLUŠNOSTI, PREMA ALLAHU DŽELLE ŠE'ENUHU!?


•    Negriješenjem – stičemo Allahovu dželle še'nuhu, naklonost prema nama, te činimo da se Allah dželle še'nuhu, raduje našoj tewbi (pokajanju), kao što se osoba, koja je izgubila svoju jahalicu u pustinji, obraduje, onda kada je nađe.
•    Negriješenjem – osoba biva opskrbljena, odakle se i ne nada.
•    Negriješenje – otklanja brige, tugu i žalost.
•    Negriješenje – čini da nam dova bude brzo uslišana.
•    Negriješenjem – uspostavljamo dobre odnose sa Allahom dželle še'nuhu.
•    Negriješenjem – će mo okusiti slast vjerovanja (imana).
•    Negriješenje – jednog roba, biva povodom tome da, meleki koji nose 'Arš, traže oprosta osobi koja se kloni griješenja.
•    Negriješenjem – stičemo nur i svjetlo, koje postaje vidno, na našem srcu i licu.
•    Negriješenje – udaljava šejtane, i džinne, od nas.

PLODOVI ČINJENJA ZIKRA  (SPOMINJANJA ALLAHA DŽELLE ŠE'ENUHU)!?


•    Zikrullah – zadovoljava Milostivog, Allaha dželle še'nuhu, te čini da nas, On dželle še'nuhu, zavoli, zbog našeg činjenja Zikra.
•    Zikrullah – otklanja brige, tugu i žalost, te tjera šejtane od nas.
•    Zikrullah – nas čini bezbjednim od, stradanja, Sudnjega dana.
•    Zikrullah – tj. naše prisjećanje i spominjanje Allaha dželle še'nuhu, čini to da i nas Allah dželle še'nuhu, spomene i prisjeti nas se, onda kada budemo u potrebi za time.
•    Zikrullah – koristi, onome koji ga čini, prilikom teških situacija, a tkđ. čini srce živim.
•    Zikrullah – čini da rob zavoli svoga Gospodara, da Ga je svjestan, te da se uvijek vraća Njemu, dželle še'nuhu.
•    Zikrullah – je povod silasku smirenosti i milosti, te i prisutnosti meleka.
•    Zikrullah – priskrbljava bereket, bezbjednost i opskrbu.
•    Zikrullah – čini da se, brda i doline, ponose onima koji čine zikr (prisjećaju se svoga Gospodara, spominju Ga, boje Ga se, paze na Njegove granice i propise ...), na njima.
•    Zikrullah – je bolji od ogovaranja, i prenošenja tuđih riječi, radi zavade i svađe.