ODABRANE KUR'ANSKE DOVE

Rabbi evzi‘ nī en eškure ni‘metikel-letī en‘amte ‘alejje ve ‘alā vālidejje ve en e‘amele sālihan terdāhu ve edħilnī bi raĥmetike fī ‘ibādikes-sāliĥīn.

"Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!"

************************************

Rabbenā vedž‘alnā muslimejni leke ve min zurrijjetinā ummeten muslimeten leke ve erinā menāsikenā ve tub ‘alejnā inneke entet-tevvābur-raĥīm.

"Gospodaru naš, učini nas Tebi odanim, i porod naš nek bude odan Tebi, i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i Samilostan si!"

************************************

Rabbenā ve lā tuĥammilnā mā lā tāкate lenā bih v‘afu ‘annā vagfir lenā verĥamnā ente mevlānā fensurnā ‘alel-кavmil-kāfirīn.

"Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas! Ti si Gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!"

************************************

Fātires-semāvāti vel-erdi ente velijjī fid-dun-jā vel-āħireti teveffenī muslimen ve elĥiкnī bis-sāliĥīn.

"Stvoritelju Nebesa i Zemlje, Ti si Zaštitnik moj i na ovom i na onom svijetu; daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri!"

************************************

Rabbenagfir lenā ve li iħvāninel-lezīne sebeкūnā bil-īmāni ve lā tedž‘al fī кulūbinā gillen lillezīne āmenū rabbenā inneke reūfun raĥīm.

"Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si zaista, Dobar i Milostiv."

************************************

Rabbi heb lī ĥukmen ve elĥiкnī bis-sāliĥīn. Vedž‘al lī lisāne sidкin fil-āħirīn. Vedž‘alnī min vereseti džennetin-ne‘īm.

"Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći, i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati!"

************************************

Rabbenā lā tuzig кulūbenā ba‘de iz hedejtenā ve heb lenā min ledunke raĥmeten inneke entel-vehhāb.

"Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj Koji mnogo daruje!"

*************************************

Fātires-semāvāti vel-erdi ente velijjī fid-dun-jā vel-āħireti teveffenī muslimen ve elĥiкnī bis-sāliĥīn.

"Stvoritelju Nebesa i Zemlje, Ti si Zaštitnik moj i na ovom i na onom svijetu; daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri!"

*************************************

Rabbenasrif ‘annā ‘azābe džehenneme inne ‘azābehā kāne garāmā. Innehā sāet musteкarren ve muкāmā.

"Gospodaru naš, poštedi nas patnje u džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, on je ružno prebivalište i boravište!"

*************************************

Rabbenā ve ātinā mā ve‘attenā ‘alā rusulike ve lā tuħzinā jevmel-кijāmeti inneke lā tuħliful-mī‘ād.

"Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!"

(Ali-Imran, 194.)

**********************************

Rabbenā ātinā fid-dun-jā ĥaseneten ve fil-āħireti haseneten ve кinā azāben-nār.

"Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na ahiretu i sačuvaj nas džehennemske vatre!"

(El-Bekare, 201.)

**********************************

Rabbenagfir lenā ve li iħvāninel-lezīne sebeкūnā bil-īmāni ve lā tedž‘al fī кulūbinā gillen lillezīne āmenū rabbenā inneke reūfun raĥīm.

"Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si zaista, Dobar i Milostiv!"

(El-Hašr, 10.)

***********************************

Rabbi edħilnī mudħale sidкin ve aħridžnī muħredže sidкin vedž‘al lī min ledunke sultānen nesīrā.

"Gospodaru moj, učini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i učini da budem proživljen, a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći!"

(El-Isra, 80.)

*******************************

Rabbi heb lī ĥukmen ve elĥiкnī bis-sāliĥīn. Vedž‘al lī lisāne sidкin fil-āħirīn. Vedž‘alnī min vereseti džennetin-ne‘īm.

"Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći, i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati!"

(Eš-Šu‘ara, 83.-85.)

*******************************

"Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!"

(El-Furкan, 74.)

"Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!"

(El-Mu'min, 7.)

"Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti."

(El-Mumtehina, 4.)

"Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima."

(Ali-Imran, 193.)

"Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!"

(Ali-Imran, 194.)