Allahova dž.š. lijepa imena (El-esmaul-husna)

  

Vlastito Božije ime je Allah. Ono označava Stvoritelja svega što postoji.
Ono je u Kur'anu spomenuto 2698 puta.
Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena - El-esmau-l husna, o čemu Kur'an a.š. kaže:

 

"Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite" (El Earaf, 180).

Muhammed a.s. kaže :“Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih "dostigne" ući će u Džennet“

. O značenju ovog hadisa islamski učenjaci zauzimaju različite stavove. Jedni smatraju da "dostići" Božija imena znači naučiti ih napamet, drugi misle da se hadis odnosi na one koji shvate njihov smisao i značenje, dok treći smatraju da "dostići" lijepa Allahova imena znači primijeniti njihov smisao i sadržaj, koliko je moguće, u svome životu i ponašanju.

Da bismo Allahova imena lakše zapamtili i po njima se vladali, navodimo ih s prijevodom:

 

 

1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman -
Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - Čist od mana
7) EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja
8) EI-Muhejminu -
Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu -
Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru - Snažni
11) EI-Mutekebbiru - Silni
12) EI-Haliku - Stvaralac
13) EI-Bari'u - Koji divno stvara
14) EI-Musavviru - Koji likove daje
15) EI-Gaffaru -
Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu -
Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu -
Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzaku -
Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu -
Koji sve rješava i otvara
20) EI-Alimu -
Koji sve zna
21) EI-Kabidu -
Koji steže
22) EI-Basitu - Koji pruža
23) EI-Hafidu -
Koji spušta
24) Er-Rafiu
- Koji diže
25) EI-Muizzu - Koji uzvisuje

26) EI-Muzillu - Koji ponizuje
27) Es-Semiu - Koji sve čuje
28) EI-Besiru - Koji sve vidi
29) EI-Hakemu - Sudac
30) EI-Adlu -
Pravedni
31) EI-Latifu -
Dobri
32) EI-Habiru -
O svemu obaviješteni
33) EI-Halimu - Blagi
34) EI-Azimu -
Veliki
35) EI-Gaffuru -
Koji prašta
36) Eš-Šekuru -
Koji je zahvalan
37) EI-Alijju -
Visoki
38) EI-Kebiru -
Veliki
39) EI-Hafizu -
Koji čuva
40) EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41) EI-Hasibu -
Koji obračun svodi
42) EI-Dželilu -
Veličanstveni
43) EI-Kerimu -
Plemeniti
44) Er-Rekibu -
Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46) EI-Vasiu -
Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu -
Mudri
48) EI-Vedudu -
Koji voli
49) EI-Medžidu -
Slavljeni
50) EI-Baisu -
Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu -
Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku -
Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu -
Sveopći Staratelj
54) EI-Kavijju -
Moćni
55) EI-Metinu -
Čvrsti
56) EI-Velijju -
Zaštitnik
57) EI-Hamidu -
Hvaljeni
58) EI-Muhsi -
Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu -
Koji je početni Stvaralac
60) EI-Muidu - Konačni proživitelj
61) EI-Muhji - Koji život daje
62) EI-Mumitu -
Koji smrt daje
63) EI-Hajju -
Živi
64) EI-Kajjiimu -
Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu -
Imućni
66) EI-Madžidu -
Slavni
67) EI-Vahidu -
Jedini
68) Es-Samedu -
Kome se svako obraća
69) EI-Kadiru -
Svemoćni
70) EI-Muktediru -
Koji sve može
71) EI-Mukaddimu -
Koji unapređuje
72) EI-Mu'ehhiru -
Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu -
Prvi
74) EI-Ahiru -
Posljednji
75) Ez-Zahiru -
Jasni
76) EI-Batinu -
Skriveni
77) EI-Valiju -
Koji upravlja
78) EI-Mutealiju -
Svevišnji
79) EI-Berru -
Dobročinitelj
80) Et- Tevvabu -
Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu -
Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu -
Koji oprašta
83) Er-Reufu -
Samilosni
84) Maliku-I-mulki -
Gospodar svih svjetova
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami -
Najveličanstveniji i Najčasniji
86) EI-Muksitu -
Sveopći djelitelj pravde
87) EI-Džami'u -
Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju -
Koji je bogat
89) EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani'u -
Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru -
Koji stvara štetu
92) En-Nafi'u -
Koji stvara korist
93) En-Nuru -
Sveopće svjetlo
94) EI-Hadi -
Koji upućuje
95) EI-Bedi'u -
Stvoritelj (Prapočetak svega)
96) El-Baki -
Vječiti
97) EI-Varisu -
Konačni nasljednik svega
98) Er-Rešidu -
Upućivač na dobro
99) Es-Saburu -
Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom