Peta temeljna istina vjere  (IMANSKI ŠART)

 

Peta istina vjere je VEL-JEVMIL-AHIRI, što znaci : VJERUJEM U SUDNJI DAN.

 

Sudnji dan je kijametski kad ce ovaj svijet nestati gdje ce u njemu svi ljudi umrijeti i kad ce Allah sve ljude ponovo proživjeti i pozvati da odgovaraju za svoja dijela.

Svakom covjeku na sudnjem danu bit ce predocena njegova dobra i loša dijela za koja ce biti nagradjen ili kažnjen.

Ko bude vjerovao u Allaha džellešanuhu i cinio dobra djela, bice nagradjen Dženetom (rajom), a ko bude cinio ružna dijela bice kažnjen Džehenemom (paklom).

Samo Allah džellešanuhu zna i odredjuje kad ce biti sudnji dan.

 

Znaci,peto osnovno i bitno načelo islamskog vjerovanja (imana) jeste ve-I-jevmi-I-ahiri - vjerovanje u Posljednji, Sudnji dan. Posljednji dan jest onaj dan kada će ovaj svijet, po izričitoj Allahovoj odluci, doživjeti svoj kraj.

"I u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji; ostat će samo oni koje bude Allah odabrao. Poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati." (Kuran, ez-Zumer, 68.)

Prema vjerovanju i učenju islama, Posljednjim danom označava se onaj dan ili vrijeme koji je kraj ovoga svijeta, Zemlje, nebesa, kosmosa, života, čovjeka i društva. To vrijeme ili taj dan navijestit će melek Israfil kada, po Allahovoj izričitoj volji i odredbi, prvi put puhne u sur ili rog. Šta je taj dan ili čas, podjednako interesira sve Ijude u svakom vremenu i na svakom prostoru.

"Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: To zna jedino Gospodar Moj; On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zelnlji; sasvim je vam neočekivano doći. Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna!\"  (Kuran, el-Eraf,187.)

Kada će i kako nastupiti Posljednji dan ili kraj svijeta, života, postojanja i čovjeka, to, uistinu, samo Allah zna. Kada je melek Džibrili-Emin o tom danu pred ashabima upitao Muhammeda, a.s., Vjerovjesnik mu je odgovorio da upitani zna onoliko koliko i onaj što ga pita, dakle ništa.

"Pitaju te o Smaku svijeta: Kada će se dogoditi? Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš; o njemu samo Gospodar tvoj zna." (Kuran, en-Naziat, 42.-44.)

Medutim, da će Smak svijeta nastupiti iznenada, da će biti težak nebesima i Zemlji i da će se uistinu dogoditi - o tome nema nikakve dvojbe. Kur´an kao Allahova objava, istina, mudrost i uputa na pravi put, na oba svijeta, o Posljednjem danu kazuje:

"Smak svijeta! Šta je Smak svijeta? I šta ti znaš o Smaku svijeta? Tog dana ljudi će biti kao leptiri raštrkani, a planine kao šarena vuna iščupana." (Kuran, el-Karia,1.-5.)

Kada melek Israfil drugi put puhne u rog (sur), sve će mrtvo biti proživljeno i tada će ljudi ustati i čekati Sudnji dan. Tada, poslije Jevmu-l-ahira ili Posljednjeg dana, nastupa Jevmu-l-beas ili Dan proživljenja, koji je istodobno i Jevmu-l-kijame - Sudnji dan.

"A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kada izađe na vidjelo ono što je u srcima, Gospodar njihov tog dana, sigurno, sve znati o njima."
(Kuran, el-Adijat, 9.-11.)

Sveznajući i svemoćni Allah, dž.š., ne samo da zna šta je u srcu svakog čovjeka nego zna sve i svjedok je svega.

"Mi stvaramo čovjeka i znamo šta sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice." (Kuran, Kaf, 16.)

Svi moralni sudovi ili pravne presude koje izričemo ljudima na ovome svijetu odnose se isključivo na ljudsko držanje, postupke, ponašanje, a ne na unutarnja htjenja, misli, ideje, osjećanja i porive - dakle ono suštinsko, ono što čovjeka pokreće na djelo, na akciju, na postupak, na ponašanje. Zato je Sudnji dan, dan svekolikog sudjenja, vrednovanja i verificiranja svega: namjera, misli, motiva, ideja, osjećanja, unutarnjih htjenja, poriva i po njima nastalih djela, radnji, riječi, postupaka i ponašanja. To je, po Kur´anu, Dan pune istine i Dan potpune pravde.

"I svakom ćemo čovjeka ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjem dann knjigu ćemo mit otvorenu pokazati: Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš račun svoj polagati!"  (Kuran, ei-Isra,13.-14.)

 

Allahu, dž.š., ništa se ne može sakriti.

"Toga dana ona će vijesti svoje kazivati, jer će joj Gospodar tvoj narediti."
(Kuran, ez-Zilzal, 4. i 5.)

Sve su moralno-etičke kategorije, kao što su moralni sud, postupak, karakter, savjest, obaveza ili dužnost, kriterij ili pravilo, vrijednosti i hijerarhija vrijednosti, bez viere u Boga, u Sudnji dan i polaganje raćuna mrtve. Povijest ne pamti i ne bilježi nijedno moralno društvo bez vjere u Boga i Sudnji dan. Bez vjere u Boga ne može se uspostaviti pravda niti pravičnost ni na površini jedne suze jer ako se ne vjeruje u Boga, onda je ćovjeku sve dozvoljeno. Nikada na ovome svijetu ljudi ne mogu biti adekvatno ni nagradjeni ni kažnjeni. Onaj ko ubije milijun ili milijardu ljudi na ovom svijetu može biti kažnjen samo za jednog čovjeka. A šta ćemo za ostale? Na to pitanje odgovora vjera u Sudnji dan:

"0 sinko moj, dobro ili zlo teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesiina ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jerAllah zna najskrivenije stvari; On je sveznajući."
(Kuran, Lukman,16.)

zato,

"... onaj ko bude uradio koliko trun dobra -vidjet ćega, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla -vidjet će ga!"(Kuran, ez-Zilzal, 7. i 8.)

Dakle, Allah, dž.š., svi ljudi i mi sami vidjet ćemo sva svoja djela i bit ćemo njihovi svjedoci. Ništa nije uzalud, ništa ne propada i ništa se ne može utajiti. Na ovom svijetu ljudi, pogotovo moćnici, mnoge stvari sakrivaju; za dobra djela, istinu, pravdu i poštenje kažnjavaju, a za zla djela, nepravdu, nasilje, laž i nepoštenje nagrađuju. A

 

Kur´an opominje:

"A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete, a nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite. Čestiti će sigurno u džennet, a grešnici sigurno ii džehennem; na Sudnjem danu u njemu će gorjeti i više iz njega neće izvedeni biti.

A znaš li ti šta je Sudnji dan, i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan? Dan kada niko nikom neće moći nimalo pomoći, toga dana vlast će jedino Allah imati."
(Kuran, el-Infitar, 9.-19.)

Meleki koji bilježe sva ljudska djela - dobra na desnom, a loša na lijevom ramenu - nazivaju se Kiramen-Katibini (Časni Pisari). Pravedno, tačno i precizno mjerilo ili kriterij na osnovu kojeg će se vrednovati sve ljudske namjere i djela na Sudnjem danu naziva se Mizan ili vaga. Mizan u okviru Svoje univerzalne pravde i pravičnosti, kao i ravnoteže među svim svjetovima i stvorenjima, pogotovo među ljudima, uspostavio je Allah, dž.š.

"... a nebo je digao. I postavio je terezije.
(Kuran, er-Rahman, 7.)

Džennet je vječna Allahova nagrada koja će biti darovana vjernicima na Sudnjem danu, zato što su istinski u Allaha vjerovali, Njegove objave u potpunosti slijedili, u ime Allaha dobra djela na korist ljudi činili i moralni bili.

Džehennem je vječna Allahova kazna za ljude koji su svjesno, slobodno i namjerno, po svojoj volji, nevjernici ili politesti (višebošci) bili, zlo radili i nemoralni bili.

Kada ugledaju džehennemsku vatru, nevjernici, višebošci i teški grešnici poželjet će se spasiti i iskupiti, pa će umjesto sebe ponuditi svoju djecu, žene, braću, porodice koje ih na ovom svijetu štite i sve što je na zemlji ikad bilo i postojalo!

Međutim, od svega toga nema ništa. Oni tako samo potvrduju kakvi su egoisti i samoljubivci. Svaki čovjek mora biti svjestan Allahove poruke, pravde i zakona.

""Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovog svijeta. Njih čeka patnja bolna, i njima niko neće pomoći. "
(Kuran, Alu Imran, 91.)

Mora se biti svjesno da će ne samo svaki narod i svaka osoba nego i svaki ljudski organ odgovarati:

"Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum - za sve će se to zaista odgovarati." (Kuran, el-Isra, 36.)

Kur´an ističe i ovo:

"Kad bi sve ono što je na Zemlji bilo u posjedu nevjernika, i još toliko, i kad bi se htjeli otkupiti od patnje na onom svijetu, ne bi im se primilo. Njih čeka muka nesnosna. Zaželjet će oni da iz vatre iziđu, ali im iz nje izlaska neće biti; za njih će biti patnja neprestana."  (Kuran, el-Maide, 36. i 37.)

Zato je Sudnji dan dan istine, potpune, obećane i od Allaha garantirane pravde i istinite presude svakom čovjeku.

Kao što nema vjerovanja (imana) bez dobrih djela niti dobrih djela bez imana, ili komplementarnih karakternih svojstava bez osvjedočenog robovanja Allahu kao da Ga vidimo, jer ako mi Allaha ne vidimo, On nas sigurno vidi i zna šta radimo - tako ni morala ni etike ni Ijudske odgovornosti nikad nije bilo, nema je sada i nece je biti bez vjerovanja u Sudnji dan i polaganje računa pred Allahom, dž.š.

 

Sva ateistička društva u svim vremenima imaju nemoralne ljude i moralne, svjesne i čestite pojedince.

 

 

Zato je Sudnji dan i Jevmu-l-hakk - Dan istine,

Jevmu-l-kijameh - Dan stajanja i suđenja,

Jevmu-l-ba’s - Dan proživljenja,

Jevmu-d-din - Dan vjere i satisfakcije vjernicima,

Jevnu-I-džem’i - Dan skupa,

Jevmu-I-vead - Dan Allahovog obećanja itd.

 

Samo Allah, dž.š., zna kada će biti Sudnji dan, a mi, kao vjernici, koji Allahu pripadamo i vraćamo se, duboko i iskreno vjerujemo u taj dan.

Također, vjerujemo u šefa’at ili pravo svih vjerovjesnika da se mole Allahu, dž.š., za oprost grešnicima na Sudnjem danu.

To pravo posredovanja niko ne može bez i mimo Allahove volje imati.