Druga temeljna istina vjere (IMANSKI ŠART)

 

je VE MELAIKETIHI,  što znaci: JA VJERUJEM U BOŽIJE MELEKE.

 

Božiji meleki su razumna duhovna bica koja su stalno u službi Allahu džellešanuhu.

Meleki prenose Božije objave ljudima, pišu njihova djela, donose im dobre misli i izvršavaju ostale Allahove odredbe  sa zadovoljstvom i poslušno.

 

Znaci,drugi temelj i načelo islamskog vjerovanje (imana) jeste ve melaiketihi - vjerovanje u Allahove meleke. Vjerovanje u meleke sastavni je i bitni dio svih objava vjerovjesnicima i njihovim ummetima.

"Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih. I oni govore: Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti!"
(Kuran, el-Bekare, 285.)

Vjerovanje u osnovna načela islama ili imanske šarte, pa medju njima i u meleke, spada u najveće dobro, istinu i ideal islama.

"Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike..."
(Kuran, el-Bekare,177.)
Tako vjerovanje u šest imanskih šartova predstavlja supstancu islama i osnovno jezgro svake objave u svakom narodu i svakom vremenu. To svjedoče dva osnovna izvora islama : Kur´an i hadis.

U mutevatir hadisu koji prenose i Buharija i Muslim na pitanje meleka Džibrili-Emina: "Šta je iman ili vjerovanje?", Resulullah odgovara: "Iman je da vjeruješ u Allaha, u Njegove meleke, u Njegove kitabe (knjige), u Njegove poslanike, u Sudnji dan i da vjeruješ u Allahovu odredbu o dobru i zlu."

 

Dakle, vjerovanje u meleke sastavni je i neodvojivi dio imana. Meleki pripadaju višem, duhovnom redu stvari (gajb) kao i ruh, ahiret, džennet i džehennem. Zato su meleki, kao gajb, a uistinu postojeći svijet i bića, s onu stranu ljudskog znanja, iskustva, razumijevanja i poimanja. Svjedok je i garant njihovog postojanja Allah u Objavi i Poslanik u hadisu.  Kuran kategorički upozorava:

"A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet - daleko je zalutao."
(Kuran, en-Nisa,136.)
Da nema nikakve sumnje u postojanje meleka, jasan i nepobitan dokaz jest to što se u Kuranu u trideset i tri sure na sedamdeset pet mjesta govori o melekima i njihovim različitim funkcijama, koje im je namijenio Allah, dž.š., na nebesima i na Zemlji.
S obzirom na to da meleki pripadaju skrivenom (gajb) i čovjeku nedostupnom, a ipak istinitom i postojećem svijetu, islamska ulema isključivo na osnovu Kurana i hadisa daje samo opisnu definiciju meleka.

Otud se kaže da su meleki nevidljiva, duhovna, razumna bića koja je Allah, dž.š., stvorio od nura ili svjetlosti i odredio im posebne, velike i časne dužnosti na nebesima i na Zemlji. Da bi te dužnosti mogli obavljati, Allah, dž.š., podario im je veliku moć, znanje i sposobnost. Oni nikada, za razliku od ljudi, Allahu poslušnost ne otkazuju, već Ga bez prestanka slave, veličaju, robuju Mu, pokoravaju Mu se i sve povjerene dužnosti sa zahvalnošću izvršavaju.

„I vidjet ćeš meleke kako prijesto okružuju, veličajući i hvaleći Gospodara svoga; i svima će se po pravdi presuditi i reći će se: Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!" (Kuran, ez-Zumer, 75.)

Dakle, ključna i osnovna funkcija meleka u odnosu na Allaha, dž. š., jeste da Ga slave, veličaju, da svjedoče Njegovo postojanje i da Mu bez prestanka zahvaljuju:

"Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko Njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: Gospodaru nas, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!"(Kuran, el-Mumin, 7.)

 

Allahovo postojanje svjedoči On sam, svjedoče ga sve objave, svi stvoreni svjetovi, svi vjerovjesnici i vjernici, ali i meleki:
"Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i učeni - i da On postupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!" (Kuran,

Ali Imran, 18.)

Svojstva meleka

 

Da su meleki stvoreni od nura (svjetlosti), svjedoći hadis koji je zabilježio Muslim: "Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od bezdimne vatre, a čovjek je stvoren od onoga što mu je (od zemlje)." Kao duhovna bića meleki ne jedu, ne piju, ne griješe, ne razmnožavaju se, nisu ni muškog ni ženskog spola, i nikada Allahu dužnosti ne otkazuju. Za razliku od ljudi, njima nije podarena sloboda, već su im odredjene jasne i precizne funkcije u univerzumu i na Zemlji, medju ljudima. Tako se mogu, kako Kuran svjedoči, izričito po Allahovoj odredbi pretvarati u ljude. Meleki posjeduju ogromnu snagu i moć, kako bi mogli od Allaha povjerene funkcije izvršavati. Takvih osam meleka drže i čuvaju Arš.

Jedan od njih – Israfil, puhnut će u sur, prvi put da najavi kraj svijeta i života, a drugi put da najavi proživljenje i Sudnji dan. Sve znanje, moć, snaga i sposobnosti meleka u potpunosti su u funkciji izvršavanja Allahove volje.

 

"Oni ne govore dok On ne odobri, i postupaju onako kako On naredi."
(Kuran, el-Enbija, 27.)

"Njegovo je ono što je na nebesima i što je na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu se klanjaju, i ne zamaraju se; hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju." (Kuran, el-Enbija,19. i 20.)

Da se meleki ne žene, ne raznmožavaju te da nisu ni muškog ni ženskog spola, svjedoči Kuran na više mjesta:

"Oni meleke, koji su robovi Milostivog, ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? Njihova će tvrđenja biti zapisana i oni će odgovarati!"
(Kuran, ez-Zuhruf, 19.)

Mušrici i kafiri u pogledu meleka idu još dublje i traže grijehe:

 

"Oni Allahu kćeri pripisuju - hvaljen neka je On! -a sebi ono što priželjkuju"
(Kuran, en-Nahl, 57.)

"A upitaj ih: Zar su za Gospodara tvoga - kćeri, a za njih - sinovi; zar smo u njihovom prisustvu meleke kao žene stvorili?"  (Kuran, es-Saffat, 149. i 150.)

"Zar je vas Gospodar vas sinovima obdario, a Sebi, kao kćeri, meleke uzeo? Vi, zaista, izgovarate krupne riječi." (Kuran, ei-Isra, 40.)

Pored slavljenja, veličanja, zahvaljivanja i svjedočenja Allahovog postojanja, jedna od najčasnijih i najvećih funkcija meleka jeste da sve Allahove objave putem vjerovjesnika dostavljaju ljudima.

”On šalje meleke s objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojima hoće: Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me se!` (Kuran, en-Nahl, 2.)


 

Najveću ćast i odliku medu melekima da prenosi Allahove objave ljudima preko svih poslanika imao je melek Džibril ili Ruhu-l-Kudus (Duh sveti i potpuno čisti) ili Ruhu-l-Emin (Duh povjerljivi).

"I Kuran je, sigurno, objava Gospodara svjetova; donosi ga povjerljivi Džibril na srce tvoje, da opominješ." (Kuran, eš-Šuara,192.-194.)

Sljedeća odlika i svojstvo meleka jest posjedovanje moći spuštanja i dizanja na nebesa bez sila i sudara.

 

"K Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje."
(Kuran, el-Mearidž, 4.)

"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Kuran, er-Rad, 13.)

"Allahu se klanja sve živo na nebesima i na Zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole, boje se Gospodara svoga, Koji vlada nad njima, i čine ono što im se naredi." (Kuran, en-Nahl, 49. i 50.)

U ovim ajetima poruka je čovjeku više nego očigledna. Kada se Allaha boje i od Njega strahuju meleki, zašto ne bi strahovao i bojao se čovjek, koji stalno i svjesno i nesvjesno griješi. Meleki su stvoreni prije čovjeka.

"A kada Gospodar tvoj reče melekima: Ja ću i na Zemlji namjesnika postaviti! - oni rekoše: Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati? A mi Tebe veličamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje,uzdižemo."(Kuran, el-Bekare, 30.)

Svijet meleka i ruh svakog čovjeka spadaju u emrullah - Allahove odluke i naređenja, a za ljudsku spoznaju u gajb svijet - postojeći a nevidljivi, dok čovjekovo tijelo, zemaljska bića i stvorenja spadaju u halkullah -Allahova stvorenja koja su dostupna umu, razumu i osjetilima.

 

Broj meleka osim Allaha niko ne zna. "... a vojske Gospodara tvoga samo On zna."
(Knran, el-Muddessir, 31.)

Jedan hadis kaže: "Nebesa bruje, na što imaju pravo. Na njima nema mjesta, a da na njemu nema meleka na sedždi ili ruku."


 

Vrste i dužnosti meleka

 

Svaka vrsta meleka ima svoja zaduženja. Mada ima više vrsta meleka, četverica su najpoznatiji, i oni se nazivaju veliki meleki ili el-melaiketu-l-mukarrebun.

To su Džibril, Mikail, meleku-l-mevt (Azrail) i el-Munadi (Israfil). Džibril je medu melekima ono što je Kuran medju objavama i Muhammed, a.s., medju vjerovjesnicima.

Džibrilova je uloga najveća i najčasnija - spuštanje objava.

Melek se Mikail, prema učenju islama, brine o svim prirodnim promjenama, kakve su: strujanje vjetra, kretanje oblaka, padanje kiše i snijega, rast bilja, nafaka stvorenja i sve što je u vezi s tim. Samo jedan kuranski ajet spominje meleka Mikaila.

"Ko je neprijatelj Allahu, i melekima Njegovim, i poslanicima Njegovim, i Džibrilu, i Mikailu - pa, Allah je, doista, neprijatelj onima koji neće da vjeruju."
(Kuran, el-Bekare, 98.)

Ne vjerovati u Mikaila znači negirati Allahov red, poredak, sistem, zakonitost, harmoniju i ravnotežu koju Allah preko tog meleka uspostavlja u svjetovima. Meleku-l-mevt, u narodu poznat pod imenom Azrail, jest onaj melek koji, po Allahovoj volji i odredbi, rastavlja duše od tijela.

"Reci: Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije cete se Gospodaru svome vratiti." (Kuran, es-Sedžde,11.)

Meleke koji ljudima uzimaju duše Allah naziva Svojim izaslanicima. Ovisno o tome kako su živjeli na ovom svijetu, ljudima će meleki, prema zasluzi, duše uzimati. Neki će ljudi tada biti udarani po obrazima, ledjima; silnici će biti u smrtnim mukama, i njihove će se duše silom uzimati, a vjerničke blago i bezbolno.

 

El-Munadi ili Israfil jest melek koji će po Allahovoj odredbi najaviti Sudnji dan.
"I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu...- to će biti Dan oživljenja." (Kuran, Kaf, 41. i 42.)

Sa stajališta čovjeka i njegova života postoje posebni meleki Kiramen-Katibin, čija je osnovna funkcija da prate svakog čovjeka i bilježe sva ljudska djela te da ljudima donose dobre i plemenite misli, kao što mu šejtani donose zle i grešne misli.
0 načinu postojanja ovih meleka, načinu na koji oni bilježe ljudska djela te o sredstvima kojima se služe i knjigama u koje sve bilježe mi ništa ne znamo, ali u to, na osnovu Kurana, duboko vjerujemo.

"Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije."
(Kuran, Kaf,17. i 18.)


 

"... a nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite."
(Kuran, el-Infitar,10.-12.)

Ovi meleki na desnom ramenu upisuju dobra, a na lijevom loša djela.

 

Posebnu ulogu imaju meleki sualdžije - Munkir i Nekir, koji čovjeka u kaburu pitaju neka osnovna i bitna pitanja vjere, a to su: ko ti je Bog? ko ti je Poslanik? koja ti je Knjiga? kako ti se zove vjera? šta ti je kibla? i ko su ti po vjeri braća i sestre? Pored ovih pitanja, prenose mnogi hadisi, u mezarima će ljudi biti isljeđivani, pa i mučeni.

"Kada se čovjek položi ugrob i od njega podju njegovi drugovi, on čuje klepet njihove obuće. Tad mu dođu dva meleka, posade ga i ispituju. Ako kafiri i mušrici na sva postavljena pitanja odgovore ne znam i ne shvaćam ništa, bit će udareni željeznim čekićem, pa će tako jako kriknuti da će to svi čuti oko njih, osim ljudi i džina." (Buharija i Muslim)

 

Nevjerovati u djelovanje meleka u prirodi znači smatrati prirodu pustom, mrtvom, pukom materijom i objektom čovjekovog osvajanja i uništavanja. Nevjerovati u meleke koji prate čovjeka i spuštaju mu dobre, lijepe i plemenite misli znači istovremeno biti žrtva šejtana i njegovih otrovnih misli, kao i biti nemaran za bilo kakvu vrstu odgovornosti. Od ostalih meleka nužno je navesti čuvare i nosače Arša, meleke čuvare džehennema, meleke čuvare dženneta, meleke noći i dana i druge.

Prokleti šejtan

 

Potpuno je suprotan melekima prokleti šejtan, koji se kune da će do Sudnjeg dana ljude napadati i zavoditi i sprijeda i straga i s desna i s lijeva. Šejtan ljude zavarava, napada i obmanjuje na sve načine. Prvog čovjeka - Adema, a.s., zavodi na zabranjeno drvo obećavajući mu besmrtnost, promjenu ljudske vrste u meleke i vlast koja nikada ne prolazi. Na stranputicu šejtan ljude primamljuje lažnim nadama, obmanama i obećanjima; kroz njihovu djecu, imovinu te kitnjast, primamljiv i prazan govor. Kao što meleki na ljude spuštaju lijepe i hairli misli, tako šejtan čovjeku došaptava zle i grešne misli preko džina i ljudi. Ljudi se od prokletog šejtana mogu sačuvati iskrenom i čvrstom vjerom, dobrim djelima, poštenjem i učenjem euzubille.

"A ako te šejtan pokuša na zlo navesti, ti potraži utočište « Allaha; On uistinu sve Čuje i zna."(Kuran, eI-Eraf, 200.)

"Kada hoćeš učiti Kuran, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog."
(Kuran, en-Nahl, 98.)

 

Euzubilla glasi:  "Utječem se Allahit da me sačuva od prokletog šejtana."

Šejtani su stvoreni od vatre, i oni su društvo nevjernika i pogana u džehennemu.