KAKO UČITI / ČITATI  KUR?AN ?

 

Kad čitamo Kur?an da ga čitamo sa sviješću čestitih generacija. Čitanje Kur?ana mora biti studija ne samo o svakoj riječi, nego o svakom harfu. ?Ikre??- znači čitaj sa razumijevanjem! Muhammeda Ikbala je njegov otac tri godine svako jutro iza sabaha pitao:?Sine šta to radiš??! Muhammed Ikbal je sa čuđenjem stalno odgovorao:?Čitam babo Kur?an?, dok ga jedne prilike ne upita:?Babo, zašto ti mene svako jutro pitaš šta radim, kad vidiš da čitam Kur?an??! Babo mu odgovori:?Sine, ja vidim da ti čitas Kur?an, ali hoću da provjerim jesi li svjestan šta radiš. Hoću da čitas Kur?an kao da je tebi objavljen?!

Razmislimo samo o slijedećim Allahovim riječima:?I Mi smo vam objavili Knjigu, u njoj se vi spominjete, (u njoj se o vama govori), zar ne razumijete?!? (el-Enbija, 10. ajet).
Učio je i kad dođe do Allahovih riječi:?Mu?mini su već spaseni, oni koji su u svojim namazima skrušeni, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji zekat izvršavaju?
(el-Mu?minun, 1-4. ajeta), reče:?Allahu moj, mene ovdje nema?!
Zatim je naišao na narod koji Allah opisuje riječima:?I robovi Milostivoga, koji po Zemlji dostojanstveno hodaju, a kad im se džahili obrate, oni kazu: ?selam?.
(el-Furkan, 63. ajet).

 Zastade i reče:? Allahu moj, ni ovdje sebe ne nalazim. Ja sam mnogo manji od ovih?! Potom je učeći naišao na opis čestitih za koje Allah kaže:?Bokovi njihovi postelje izbjegavaju i oni Gospodara svoga iz straha i iz želje mole??.

Razmisli pa reče:?Allahu, ja sebe ni među ovima ne nalazim?. Nastavio je prevrtati sahife Kur?ana, pa naiđe na one koje Allah opisuje suprotnim svojstvima:?Šta vas je dovelo u Sekar? Oni rekoše:?Nismo bili od onih koji namaz obavljaju, i nismo hranili siromaha, i upuštali smo se sa besposlenima, i nijekali smo Sudnji dan, sve dok nam smrt nije došla?. (el-Mudessir, 42 ? 47. ajet).

Strese se od straha i reče : ?Allahu, molim Te da me sačuvaš od ovih, ali gdje sam ja, gdje je moj opis??!
Prevrtao je tako stranice, prevrtao i naiđe na Allahove riječi :

?Ima i drugih koji su grijehe svoje priznali, i koji su dobra djela sa lošim djelima izmješali, njima će možda Allah oprostiti, jer Allah prašta i samilostan je ? ! (et-Tewbe, 102. ajet).

Zadrhta i reče : ?Allahu moj, ovdje sam ja, ovdje sam ja ? ! Ovako bismo trebali čitati Kur?an. Ovako ga razumijevati i tumačiti. Ovako sebe tražiti u njemu.Na Kur?anskom svjetlu izlagati naša djela. Iz Kur?ana crpiti našu svakodnevnicu. Kur?an je svjetlo ogledalo na kome možemo vidjeti naša lica i s njih, pomoću njegova nura skidati prašinu grijeha i spirati nataloženi kal. A mjesec ramazan je mjesec Kur?ana, učimo ga kao da je nama objavljen, pa zar nije?